Icon language
Icon

ป่าตอง ภูเก็ต


Locker

ล็อกเกอร์เก็บของมีขนาดใหญ่พอที่จะ เก็บกล่องเล็ก ๆ ได้ประมาณ 8 กล่อง หรือ เปรียบเทียบกับท้ายรถขนาดเล็กที่จุกล่องเล็กได้8กล่อง เป็นต้น

XXS

ห้องขนาด XXS ของเรา มีพื้นที่ประมาณ 1.4 ตารางเมตร เพียงพอสำหรับการเก็บของขนาดเล็กๆ สามารถบรรจุได้ประมาณ 8 กล่องเล็กหรือของใช้ขนาดเล็กต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่เก็บของเพื่อของเล็กๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

XS

ห้องขนาด XS ของเรา มีขนาดเฉลี่ย 1.8 เมตร x 1.3 เมตร x 2.7 เมตร เหมาะสำหรับการเก็บของขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น กล่องเก็บของ เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในบ้าน

S

ห้องขนาด S ของเรา มีขนาด 1.9 เมตร x 2.0 เมตร x 2.7 เมตร มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเก็บของในบ้านต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก

M

ห้องขนาด M ของเรา มีขนาด 2.9 เมตร (กว้าง) x 3.0 เมตร (ยาว) x 2.7 เมตร (สูง) ให้พื้นที่เก็บของกว้างขวางสำหรับเฟอร์นิเจอร์และของขนาดใหญ่ๆ ทำให้เหมาะสำหรับการเก็บของทั้งส่วนบุคคลและการใช้งานทางธุรกิจ

L

ห้องขนาด L ของเรา มีขนาด 4.2 เมตร (กว้าง) x 3.8 เมตร (ยาว) x 2.7 เมตร (สูง) ให้พื้นที่เก็บของกว้างขวางที่เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ อุปกรณ์ และสินค้าคงคลัง

XL

ห้องขนาด XL ของเรา มีขนาด 5.7 เมตร (กว้าง) x 4.7 เมตร (ยาว) x 2.7 เมตร (สูง) ให้พื้นที่เก็บของมากมายที่เหมาะสำหรับการเก็บสินค้าคงคลัง อุปกรณ์ และของอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่

XXL

ห้องขนาด XXS ของเรา มีพื้นที่ประมาณ 1.4 ตารางเมตร เพียงพอสำหรับการเก็บของขนาดเล็กๆ สามารถบรรจุได้ประมาณ 8 กล่องเล็กหรือของใช้ขนาดเล็กต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพื้นที่เก็บของเพื่อของเล็กๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

Picture of the author
เมนู
Up to Top